Regulamin serwisu wybory.tech
 1. WSTĘP
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego „Wybory.tech” („Serwis”) prowadzonego przez InPay S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 4/106 w Warszawie (kod pocztowy: 00-131) z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://wybory.tech celem przeprowadzenia przedwyborczego sondażu prezydenckiego („Sondaż”).
  2. Sondaż trwa od godziny 00:00:01 dnia 01.07.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 11.07.2020 r.
  3. Udostępnienie Sondażu i umożliwienie udziału w Sondażu stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2020.344 ze zm.). Warunki organizacji i uczestniczenia w Sondażu zostały określone w niniejszym Regulaminie.
 2. DEFINICJE
 3. Dane Osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Organizator – InPay S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej nr 4 lok. 106 w Warszawie (kod pocztowy: 00-131) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –pod numerem: 0000512707, REGON: 147302566, NIP: 701-04-30-929, kapitał zakładowy: 100 000 zł. Profil Zaufany oznacza usługę oferowaną przez ePUAP umożliwiająca składanie oświadczeń woli ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparta na mechanizmie pojedynczego logowania, który umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców. Regulamin oznacza niniejszy dokument. RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Sondaż oznacza przedwyborczy sondaż prezydencki przeprowadzany przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu wykorzystujący profil zaufany ePUAP Uczestnika, a przez co gwarantujący, że osoba uprawniona do głosowania zagłosuje tylko raz. Serwis oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem wybory.tech. UŚUDE oznacza ustawę z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2020.344, ze zm.). Uczestnik oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz Profil Zaufany na platformie ePUAP. Uczestnictwo oznacza oddanie głosu w Sondażu zgodnie z instrukcją określoną w niniejszym Regulaminie. Ustawa oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018).
 4. ZASADY UDZIAŁU W SONDAŻU
  1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto w serwisie ePUAP oraz Profil Zaufany.
  2. Sondaż ma na celu poznanie preferencji wyborczych Uczestników.
  3. Wyniki Sondażu, bez ujawniania danych osobowych Uczestników, mogą być publikowane przez Organizatora.
  4. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA
  1. Każdy Uczestnik oddaje swój głos za pośrednictwem Serwisu jeden raz. Jakakolwiek kilkukrotna próba glosowania przez tego samego Uczestnika będzie liczona jako jeden głos.
  2. Jako oddanie głosu w Sondażu rozumiane jest wybranie przez Uczestnika jednej z dostępnych opcji w ankiecie, a następnie pobranie wyniku w formie pliku, za pomocą przycisku „Głosuj” i podpisanie wygenerowanego pliku Profilem Zaufanym poprzez zalogowanie Uczestnika na platformie ePUAP.
  3. Udział w Sondażu jest nieodpłatny.
  4. Udział w Sondażu jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości udziału Uczestnika w Sondażu z przyczyn technicznych, w tym za oddanie nieważnego głosu.
  2. Organizator ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z usług wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania, anulowania, zakończenia Sondażu w dowolnym momencie, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia mogącego wpływać na wyniki Sondażu.
  5. Organizator nie ma obowiązku dodatkowej weryfikacji Danych Osobowych Uczestnika.
 7. DANE OSOBOWE
 8. Organizator jest administratorem Danych Osobowych Uczestników w rozumieniu RODO oraz Ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie do zasad przetwarzania Danych Osobowych przez Organizatora jak również praw Uczestników znajdują się w Polityce Prywatności.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą przeprowadzenia Sondażu w drodze korespondencji elektronicznej na adres: info@inpay.pl.
  2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie jednego miesiąca od wystąpienia tego zdarzenia.
  3. Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane teleadresowe Uczestnika, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
  4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Uczestnika. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie, o czym będzie informował Uczestników na stronie internetowej Serwisu z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 (czternaście) dni przed ich wprowadzeniem w życie.
  2. Regulamin obowiązuje od 23 czerwca 2020 roku.
  3. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestnika nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  5. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.