POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. CEL POLITYKI
 1. Niniejszy dokument określa sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, które gromadzimy za pośrednictwem Serwisu obsługiwanego przez spółkę przez InPay S.A. pod adresem: https://wybory.tech
 2. Naszym celem jest przetwarzanie danych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w niniejszej Polityce. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorców. Jako właściciel niniejszej Polityki, zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej Serwisu https://wybory.tech.
 1. CHARAKTER INFORMACYJNY
 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców Serwisu Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest InPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska nr 4 lok. 106 kod pocztowy: 00-131) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –pod numerem: 0000512707, REGON: 147302566, NIP: 701-04-30-929, kapitał zakładowy: 100 000 zł., zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu.
 3. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. 
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel: Wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej 

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres: Zakres maksymalny: imię i nazwisko; PESEL.

Cel: przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w Serwisie, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

Cel: marketing – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

 1. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE 
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania) bądź podmiotów powiązanych, świadczących usługi na rzecz Administratora. 
 2. W takim wypadku Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 
 1. JAKIE SĄ PRAWA USŁUGOBIORCY? 

Zgodnie z RODO Usługobiorca posiada szereg praw, które chronią dane osobowe, a Administrator jest zobowiązany do ich respektowania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich danych osobowych, prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, skontaktuj się z nami pod adresem:info@inpay.pl. 

Lista praw została wskazana poniżej:  

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), 
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), 
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych, co polega na możliwości otrzymania od nas Twoich danych w powszechnie używanym formacie,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 
 1. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA 
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis y). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu;
  4. badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Podejmujemy szereg działań, by chronić Twoje dane przed niezamierzonym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją oraz niedozwolonym ujawnieniem lub udostępnieniem, w tym odpowiednio:

 • używamy szyfrowania (SSL);
 • ograniczamy osobowy dostęp do informacji, które gromadzimy;
 • przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do korzystania z Serwisu lub Usług. 
 1. JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZECHOWUJE MOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać przez okres świadczenia w ramach Serwisu, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn okres przechowywania danych osobowych (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków Administratora, dochodzenia roszczeń, itp.). 

Aby zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji rejestracyjnych do świadczenia Usług, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem info@inpay.pl 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI  

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna na stronie: wybory.tech. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności. 

 1. PYTANIA I SKARGI DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych Utworzyliśmy specjalny adres, na który możesz zgłaszać wszelkie uwagi i pytania dotyczące zgodności z naszą Polityką Prywatności oraz sposobu administrowania Twoimi danymi osobowymi. Jest to: info@inpay.pl.